• Tüm struct’ların varsayılan ctor.’ı vardır.
 • Struct’larda varsayılan ctor’ın görevi : tüm field’lara ilk değer ataması yapmaktır.
 • Bir struct’ın ctor’ı, kesinlikle ve kesinlikle tüm field’lara değer ataması yapmalıdır.
 • Bir struct’ın kullanılabilir hale gelmesi için kesinlikle tüm field’larına değer ataması yapılmalıdır.
 struct Ogrenci
  {
    //Bir struct kullanılabilir hale gelmesi için tüm field'ları ilk değerlerini almalıdır. Bunun kolay yolu, new ile varsayılan ctor'ı çağırmaktır.
    public string AdSoyad;
    public int Not;

    //ÖNEMLİ NOT : Class'larda, bir tane ctor biz yazarsak, artık varsayılan ctor yazılmaz.
    //Ancak struct'larda, biz ctor yazsak da o struct'ın varsayılan ctor'ı yazılır ve bu yazılan varsayılan ctor'ın görevi, tüm field'lara ilk değer atamalarını yapmaktır.

    public Ogrenci(string adSoyad, int not)
    {
      AdSoyad = adSoyad;
      Not = not;
      //Struct içerisine yazılan ctor'larda, tüm field'lara ilk değer ataması yapılmalıdır.
    }

    public Ogrenci(string adSoyad)
    {
      AdSoyad = adSoyad;
      Not = 0;
    }

    //Bir struct içerisine, parametre almayan ctor yazamayız!
    //public Ogrenci()
    //{
    //  AdSoyad = null;
    //  Not = 0;
    //}

    public string BilgiVer()
    {
      return string.Format("AdSoyad : {0},Not : {1}", AdSoyad, Not.ToString());
    }    
  }
 struct Nokta
  {
    int _x;
    int _y;

    public int X
    {
      get { return _x; }
      set { _x = value; }
    }
    public int Y
    {
      get { return _y; }
      set
      {
        _y = value;
      }
    }

    //Bu ctor içerisinde, tekrar field'lara 0 atamak yerine öncelikle varsayılan ctor'ın çalışması sağlanabilir.
    public Nokta(int x, int y):this()
    {      
      //Şu anda 141 nolu satırda hiçbir field değerini almamıştır.
      //Değerini almayan field'lar bulunduğu için, struct kullanıma hazır değildir.
      //Dolayısıyla bu struct üzerinden, field değerlerini almamışken, metot çağrısı yapılamaz.

      //_x = 0; _y = 0; //Field'lara ilk değer ataması yaptıktan sonra ancak struct kullanılabilir ve üzerinden metot çağrısı yapılabilir.
      
      this.X = x;
      //set_X()
      this.Y = y;
    }
  }
 struct A
  {
  }

  class TabanSinif
  {
  }

  //bir struct'ı başka bir struct'tan kalıtamayız.
  //struct B : A
  //{
  //}

  //bir struct'ı başka bir class'tan kalıtamayız.
  //struct B : TabanSinif
  //{
  //}

  //Struct'lar kalıtıma destek vermezler, diğer bir deyişle struct'ları istediğimiz bir tipten kalıtamayız. Tüm struct'lar otomatik olarak ...System.ValueType..... tipinden kalıtırlar.
 //Struct'lara, interface implemente edilebilir.
  struct Point:IComparable
  {
    #region IComparable Members

    public int CompareTo(object obj)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }

    #endregion
  }
 static void Main(string[] args)
    {
      #region Struct'lar değer türü davranışı gösterirler
      //Ogrenci o1 = new Ogrenci();
      //o1.Not = 80;
      //Ogrenci o2 = new Ogrenci();
      //o2.Not = 60;

      //o1 = o2;
      //o1.Not = 45;

      //Console.WriteLine(o2.Not.ToString()); 
      #endregion
      
      #region Int32 değer türü davranışı
      //Int32 a = 5;
      //Int32 b = 10;
      //a = b;
      //a = 50;
      //Console.WriteLine(b.ToString()); 
      #endregion

      #region Struct kullanımı
      //Siparis bir class olduğu için stack'te bir pointer oluşur.
      //Siparis s;

      //Ogrenci bir struct olduğu için stack'te nesnenin kendisi oluşur, içindeki not bilgisi rassal bir değere sahiptir.
      Ogrenci o1;
      //Console.WriteLine(o1.Not);//rassal değere sahiptir ve derleyici tarafından kullanımına izin verilmez.
      o1.Not = 60;

      Console.WriteLine(o1.Not); 
      #endregion

      #region new anahtar sözcüğü
      //Oluşturduğumuz ogrenci nesnesi, şu anda kullanılabilir durumda değildir.
      //SORU : Bir struct nasıl kullanılabilir bir hale gelir?
      //CEVAP : Tüm field'larına ilk değer ataması yapıldıktan sonra.

      //SORU : Bir struct'ın tüm field'larına kolay bir şekilde ilk değer ataması yapılır.
      //SORU : new ile mi
      //CEVAP : evet

      //Ogrenci ogrenci;
      Ogrenci ogrenci = new Ogrenci();
      Console.WriteLine(ogrenci.BilgiVer()); 
      #endregion      

      #region Alıştırma
      //Ogrenci ogr;
      //ogr.AdSoyad = "deneme";
      //ogr.Not = 50;
      //Console.WriteLine(ogr.BilgiVer());
      #endregion

      //Performans için"Bir nesnenin boyutu 16byte'tan daha az ise struct yapılmalıdır".
      Ogrenci o9 = new Ogrenci("deneme", 50);
      Console.WriteLine(o9.BilgiVer());
      Ogrenci o10 = new Ogrenci("test", 50);

      //SORU : Kimler struct olarak tasarlanmalıdır?
      //CEVAP : Değer türü davranışı göstermesi istenen nesneler struct olarak tasarlanmalıdır.
    }